Informace o zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

Pro společnost Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, provozovatele serveru www.cssunicov.cz je ochrana osobních údajů klientů jednou z nejvyšších priorit. Společnost Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, se sídlem Bratřích Čapků 662, 783 91 Uničov, IČ: 751 23 240 (dále jen ,,správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Tento dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ obsahuje typy informací, které společnost Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvkové organizace shromažďuje a k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává. Společnost Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace tímto dokumentem rovněž informuje o tom, jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzickým osobám náleží.

Kontaktní údaje správce a zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, IČ: 751 23 240
E-mail: cssunicov@email.cz
Datová schránka: 6aikhab
Telefon: +420 585 054 446

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Milan Kux
Troubelice-Lazce 77, 783 83
telefon: +420 737 551 987
e-mail: gdpr@milankux.cz
datová schránka: cpr9ecq

II.
Účel zpracování osobních údajů

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Města Uničova, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Centrem sociálních služeb Uničov, příspěvkovou organizací a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

III.
Způsob zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

IV.
Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje smazány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě.

V.
Práva subjektů v souvislosti s ochranou osobních dat

Subjekt má s účinností GDPR ode dne 25. 5. 2018 následující práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111
Web: www.uoou.cz

VI.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII.
Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.