1. Poslání

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a dospělým občanům se sníženou soběstačností co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Individuálním přístupem podporovat soběstačnost, zvyklosti klienta a tím usnadnit život v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku stáří nebo nemoci. Poskytovat pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodily současně tři nebo více dětí.

2. Cíle

 • pomáhat klientovi s úkony, které není schopen sám zvládnout,
 • vést klienta k udržení soběstačnosti a sebeobsluhy,
 • podporovat klientovy snahy a aktivity, které není schopen sám zvládnout,
 • podporovat klienta v kontaktu s okolním prostředím,
 • pomáhat klientovi vytvořit vhodné a bezpečné prostředí pro zajištění, realizaci a dosažení osobních cílů,
 • nastavení individuální péče u klienta podle jeho potřeb a na základě znalosti životního příběhu,
 • pomáhat rodinám zvládat jejich nelehkou roli pečovatele, která vzniká při péči o rodinného příslušníka,
 • umožnit lidem setrvat ve vlastním přirozeném prostředí,
 • podílet se na sdílené péči o klienta, kdy péči zajišťuje více subjektů (pečovatelská služba + např. rodina/neformální pečovatel, domácí hospicová péče, ošetřovatelská služba a jiné sociální služby).

3. Cílová skupina:

 • senioři,
 • osoby s omezenými schopnostmi, které vlivem stáří nebo nemoci potřebují pomoc pečovatelské služby,
 • rodiny, v nichž se narodily současně tři, nebo více dětí,

Dle zákona O sociálních službách č. 108/2006 Sb. může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dále může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud je osoba:

 • s kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s úplným sluchovým postižením,
 • s úplným zrakovým postižením,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby: infekční onemocnění osoby nebo její zdravotní stav vyžaduje lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči.
 • která nespadá do okruhu oprávněných osob podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel individuálně posoudí, jestli je v možnostech služby (materiálně, personálně, provozně) u takto postiženého člověka bezpečně zajistit službu.

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Základní poskytované služby – činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání/svlékání, pomoc při prostorové orientaci, čase, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc a podpora při podání stravy),
 • pomoc při úkonech osobní hygieny v koupelně organizace (SOH) nebo v domácnosti, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla do bytu, pomoc a podání při přípravě nebo podání stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, běžný a velký nákup, pochůzky, praní a žehlení osobního a ložního prádla,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí a dospělých do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, veřejné instituce a služby).

Fakultativní služby – činnosti (služby jsou spojené s úkony ze základních činností)

 • základní ošetření nohou (doma nebo v koupelně organizace SOH)
 • dovoz a odvoz autem (do SOH, k lékaři, do města, v místě bydliště)
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek, tísňového tlačítka
 • Klub sluníčko (volnočasová činnost)

Služba je poskytována za úhradu (viz ceník), platbu lze hradit v hotovosti nebo převodem na účet.

Ceníky poskytovaných sociálních služeb jednotlivých obcí jsou uvedeny ve složce Dokumenty.

Provozní doba:

Služba je poskytována v Uničově a místních částech Uničova:

 • pondělí až pátek: 7:00 – 15:30 hod.
 • víkend: 7:00 – 12:30 hod.,
 • odpolední služba denně dle individuálních potřeb klienta v časovém rozmezí od 15:30 hod. – do 20:00 hod., víkend/svátek od 12:30 do 20:00 hod.

V obci Dlouhá Loučka: pondělí – pátek: 8:00 – 14:30 hod. Není zde poskytována služba o víkendu a svátcích, v odpoledních hodinách.

5. KAPACITA

 • okamžitá kapacita terénní služby je 8 klientů
 • okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 klient

6. ZÁSADY

 • Individuální přístup – respektujeme a uplatňujeme právo klienta podílet se na plánování, průběhu a frekvenci sociální služby, která mu je poskytována.
 • Rovnocenný přístup – zachováváme stejný přístup ke všem klientům, uplatňování vzájemné úcty, hodnoty a důvěry, respektujeme osobní svobodu a volbu klienta, nepodporujeme předsudky.
 • Podpora klienta – bezodkladně reagujeme na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociální služby (poskytujeme podporu a pomoc klientovi s využitím jeho vlastních schopností a dovedností, tak aby podpořily rozvoj v samostatnosti nebo byly zachovány alespoň stávající schopnosti).
 • Zajištění a zvyšování kvality služby – pracovníci mají odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále se průběžně vzdělávají. Pracovníci průběžně aktualizují metodiky práce a pracovní postupy, zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, které souvisejí a poskytovanou službou klienta.
 • Spolupráce s dalšími sociálními i veřejnými institucemi – spolupracujeme s dalšími sociálními i veřejnými službami.
 • Transparentnost – informace o službě jsou průhledné pro širokou veřejnost na webových stránkách, ve výroční zprávě a ve veřejném registru sociálních služeb.

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • podmínkou poskytování pečovatelské služby je podání žádosti a následné uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby
 • žádost o poskytnutí pečovatelské služby lze vyzvednout v kanceláři organizace, Bratří Čapků 662 nebo z internetových stránek
 • každý klient má vyhotoven individuální plán podle, kterého se pečovatelská služba poskytuje
 • pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, kterou poskytujeme v domech s pečovatelskou službou na ulicích Bratří Čapků 661, 662, 663, Gymnazijní 237, ve městě Uničově a v místních částech Uničova: Benkov, Brníčko, Dětřichov, Dolní a Horní Sukolom, Nová Dědina, Střelice, Renoty a v obci Dlouhá Loučka
 • v místních částech a v obci Dlouhá Loučka není poskytována služba o víkendu a svátcích, v odpoledních hodinách
 • pečovatelské služba nezajišťuje zdravotně – ošetřovatelskou péči a nepřetržitou 24 hod. péči
 •  kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány jen klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby
 • nenahrazujeme převozovou zdravotní službu, nepřevážíme osoby, které nejsou schopny samostatně sedět, nezajišťujeme převozy do nemocnic a zdravotních zařízení mimo Uničov.

Poskytované služby

Terénní pečovatelská služba

(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1.  dovoz nebo donáška jídla,

2.pomoc při přípravě jídla a pití,

3.  příprava a podání jídla a pití,

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování (jen v případě, že tento úkon nemůže zajistit jiná osoba nebo komerční služba)

3. donáška vody,

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

5. běžné nákupy a pochůzky,

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Ambulantní pečovatelská služba – je poskytována v zázemí organizace

 Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu spojené s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

3.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC.

Dodavatelé obědů pro pečovatelskou službu

Upozornění k 1. 11. 2023

Oznamujeme, že do odvolání nepřijímáme nové zájemce o dovoz a zajištění obědů do domácnosti z kapacitních důvodů. Zájemci se mohou informovat o dovoz obědů u soukromých subjektů. V případě, že zájemce a klient potřebuje stravu podat na talíř a další asistenci při jídle je možné požádat pečovatelskou službu.

Základní škola U Stadionu

– porce je menší (dětská), cena oběda je 77,- Kč,
– v nabídce je 1 druh jídla (stravu lze považovat za šetrnější k zažívání, nelze považovat za diabetickou), – vaří ve školním roce, pokud jsou školní prázdniny – nevaří.

KD Šumvald Pohostinství “Na Nové”
– porce je větší, cena oběda je 95,- Kč,
– v nabídce jsou 3 druhy jídel (jen vždy v pondělí vaří ze dvou jídel),
– vaří celoročně (využívá se také jako náhradní dodavatel ve školní prázdniny).

Cenu oběda si stanovuje dodavatel stravy sám.

K obědu je vždy účtován:
– dovoz oběda á 25,- Kč/den, 
– zápůjčka termojídlonosiče – zdarma,
– jídelníček – zdarma.

Přihlášky a odhlášky lze zajistit den předem do 12:00 hod.

Osoby, které mají zájem o dovoz oběda si nepořizují jídlonosič – zapůjčuje organizace na základě vystavení zápůjčního listu. Každý zájemce dostane v zápůjčce 2 ks termoobalu, 2 x náhradní nerezový jídlonosič. Jídlonosiče jsou denně centrálně umývány, není třeba označení jídlonosiče. Nesmí se v jídlonosiči provádět ohřev jídla na vařičích (plynový, elektrický sporák), mikrovlnná trouba.

Středisko osobní hygieny
Jídlonosič, termoobal