1. Poslání

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a dospělým občanům se sníženou soběstačností co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Individuálním přístupem podporovat soběstačnost, zvyklosti klienta a tím usnadnit život v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku stáří nebo nemoci. Poskytovat pomoc a podporu rodinám v nichž se narodily současně tři nebo více dětí.

2. Cíle

 • pomáhat klientovi s úkony, které není schopen sám zvládnout,
 • vést klienta k udržení soběstačnosti a sebeobsluhy,
 • podporovat klientovy snahy a aktivity, které není schopen sám zvládnout,
 • podporovat klienta v kontaktu s okolním prostředím,
 • pomáhat klientovi vytvořit vhodné a bezpečné prostředí pro zajištění, realizaci a dosažení osobních cílů,
 • pomáhat rodinám zvládat jejich nelehkou roli pečovatele, která může vzniknout při ošetřování rodinného příslušníka,
 • umožnit lidem setrvat ve vlastním domácím přirozeném prostředí,
 • podílet se na sdílené péči o klienta, kdy péči zajišťuje více subjektů (pečovatelská služba + rodina/neformální pečovatel, domácí hospicová péče, ošetřovatelská služba a jiné sociální služby).

3. Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním (osoby s omezenými schopnostmi, které vlivem věku nebo nemoci potřebují pomoc pečovatelské služby)
 • rodiny, v nichž se narodily současně tři nebo více dětí

Dle zákona O sociálních službách č. 108/2006 Sb., může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dále můžeme odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, pokud je osoba:

 • s kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s úplným sluchovým postižením,
 • s úplným zrakovým postižením,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby: infekční onemocnění osoby nebo její zdravotní stav vyžaduje lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči.

Poskytovatel individuálně posoudí, jestli je v možnostech služby (materiálně, personálně, provozně) u takto postiženého člověka bezpečně zajistit službu.

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Základní poskytované služby – činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání/svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc a podpora při podání stravy)
 • pomoc při úkonech osobní hygieny v koupelně organizace (SOH) nebo v domácnosti, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla do bytu, pomoc a podání při přípravě nebo podání stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, běžný a velký nákup, pochůzky,praní a žehlení osobního a ložního prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí a dospělých do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, veřejné instituce a služby)

Fakultativní služby – činnosti (služby jsou spojené s úkony ze základních činností)

 • základní ošetření nohou (pedikúra) doma nebo v koupelně organizace (SOH)
 • dohled (v domácnosti klienta a nad požitím léků)
 • dovoz a odvoz autem (do SOH, k lékaři, do města, v místě bydliště)
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek, tísňového tlačítka
 • Klub sluníčko (volnočasová činnost)

Služba je poskytována za úhradu (viz ceník), platbu lze hradit v hotovosti nebo převodem na účet.

Ceníky poskytovaných sociálních služeb jednotlivých obcí jsou uvedeny ve složce Dokumenty.

Provozní doba:

Služba je poskytována v Uničově:

 • pondělí až pátek: 7:00 – 15:30 hod.
 • víkend: 7:00 – 12:00 hod.
 • odpolední služba denně dle individuálních potřeb klienta v časovém rozmezí od 17:30 hod. – max. 19:30 hod.

V místních částech Uničova a obci Dlouhá Loučka: pondělí – pátek: 8:00 – 14:30 hod. Není zde poskytována služba o víkendu a svátcích, v odpoledních hodinách.

5. KAPACITA

 • okamžitá kapacita terénní služby je 8 klientů
 • okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 klient

6. ZÁSADY

 • Individuální přístup – respektujeme a uplatňujeme právo klienta podílet se na plánování, průběhu a frekvenci sociální služby, která mu je poskytována.
 • Rovnocenný přístup – zachováváme stejný přístup ke všem klientům, uplatňování vzájemné úcty, hodnoty a důvěry, respektujeme osobní svobodu a volbu klienta, nepodporujeme předsudky.
 • Podpora klienta – bezodkladně reagujeme na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociální služby (poskytujeme podporu a pomoc klientovi s využitím jeho vlastních schopností a dovedností, tak aby podpořily rozvoj v samostatnosti nebo byly zachovány alespoň stávající schopnosti).
 • Zajištění a zvyšování kvality služby – pracovníci mají odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále se průběžně vzdělávají. Pracovníci průběžně aktualizují metodiky práce a pracovní postupy, zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, které souvisejí a poskytovanou službou klienta.
 • Spolupráce s dalšími sociálními i veřejnými institucemi – spolupracujeme s dalšími sociálními i veřejnými službami.
 • Transparentnost – informace o službě jsou průhledné pro širokou veřejnost na webových stránkách, ve výroční zprávě a ve veřejném registru sociálních služeb.

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • podmínkou poskytování pečovatelské služby je podání žádosti a následné uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby
 • žádost o poskytnutí pečovatelské služby lze vyzvednout v kanceláři organizace, Bratří Čapků 662 nebo z internetových stránek
 • každý klient má vyhotoven individuální plán podle, kterého se pečovatelská služba poskytuje
 • pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, kterou poskytujeme v domech s pečovatelskou službou na ulicích Bratří Čapků 661, 662, 663, Gymnazijní 237, ve městě Uničově a v místních částech Uničova: Benkov, Brníčko, Dětřichov, Dolní a Horní Sukolom, Nová Dědina, Střelice, Renoty a v obci Dlouhá Loučka
 • v místních částech a v obci Dlouhá Loučka není poskytována služba o víkendu a svátcích, v odpoledních hodinách
 • pečovatelské služba nezajišťuje zdravotně – ošetřovatelskou péči a nepřetržitou 24 hod. péči
 •  kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány jen klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby
 • nenahrazujeme převozovou zdravotní službu, nepřevážíme osoby, které nejsou schopny samostatně sedět, nezajišťujeme převozy do nemocnic a zdravotních zařízení mimo Uničov.

Dodavatelé obědů pro pečovatelskou službu

Základní škola U Stadionu

– porce je menší (dětská), cena oběda je 75,- Kč,
– v nabídce je 1 druh jídla (stravu lze považovat za šetrnější k zažívání, nelze považovat za diabetickou), – vaří ve školním roce, pokud jsou školní prázdniny – nevaří.

Po prázdninách dodáváme od 5. 9. 2022 ! Náhradní dodavatel pro dny 1. a 2. 9. 2022 je ze Šumvaldu.

KD Šumvald Pohostinství “Na Nové”
– porce je větší, cena oběda je 95,- Kč,
– v nabídce jsou 3 druhy jídel (jen vždy v pondělí vaří ze dvou jídel),
– vaří celoročně (využívá se také jako náhradní dodavatel ve školní prázdniny).

Cenu oběda si stanovuje dodavatel stravy sám.

K obědu je vždy účtován:
– dovoz oběda á 25,- Kč/den, 
– zápůjčka termojídlonosiče – zdarma,
– jídelníček – zdarma.

Přihlášky a odhlášky lze zajistit den předem do 12:00 hod.

Osoby, které mají zájem o dovoz oběda si nepořizují jídlonosič – zapůjčuje organizace na základě vystavení zápůjčního listu. Každý zájemce dostane v zápůjčce 2 ks termoobalu, 2 x náhradní nerezový jídlonosič. Jídlonosiče jsou denně centrálně umývány, není třeba označení jídlonosiče. Nesmí se v jídlonosiči provádět ohřev jídla na vařičích (plynový, elektrický sporák), mikrovlnná trouba.

Středisko osobní hygieny
Jídlonosič, termoobal