1. Poslání

Posláním noclehárny je poskytnout pomoc mužům i ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to poskytnutím noclehu, podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí sociálního poradenství vedoucího k sociálnímu začlenění.

2. Cíle

 • pomáhat klientům při řešení krizové situace – poskytnutí základního sociálního poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomáhat klientům při uspokojování základních životních potřeb (poskytnutí noclehu, zajištění podmínek pro osobní hygienu),
 • pomáhat klientům, aby byli schopni řešit samostatně své problémy a stali se tak nezávislými na systému pomoci,
 • dodržovat lidská práva, respektovat osobnost každého klienta.

3. Cílová skupina

 • osoby bez přístřeší,
 • osoby starší 18 let s trvalým pobytem v Uničově a mikroregionu Uničovska,
 • v případě volné kapacity poskytujeme sociální službu na nezbytně nutnou dobu i osobám, které nemají trvalý pobyt v Uničově a mikroregionu Uničovska,
 • osoby od 18 do 80 let.
 1. 1. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů můžeme odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, pokud:
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemáme dostatečnou kapacitu,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypovíme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 1. Dále Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, pokud je osoba:
 • s tělesným postižením,
 • s kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s úplným sluchovým postižením,
 • s úplným zrakovým postižením,
 • která není soběstačná v sebeobsluze a potřebuje lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči,
 • která není schopna provádět úklid, manipulovat s pomůckami k úklidu apod.,
 • které nespadá do okruhu oprávněných osob podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
 • které odmítnou spolupracovat při řešení dluhů vůči organizaci.

Věková struktura

 • mladí dospělí 18–26 let,
 • dospělí 27–64 let,
 • mladší senioři 65–80 let.

4. Poskytované služby

 Základní služby:

 • poskytnutí přenocování
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
 • sociální poradenství (pomoc při krizové situaci)

Fakultativní služby.

 • použití pračky
 • použití sušičky
 • zapůjčení ručníku
 • počítač s internetem
 • telefon, kopírování

Služba je poskytována za úhradu

Ceník služeb zde:  Ceník úhrad 

Platbu lze uhradit v hotovosti nebo převodem na účet.

Provozní doba: pondělí -neděle od 18:00 hod. do 9:00 hod.

5. Kapacita

Kapacita služby – počet lůžek:

 • 6 lůžek pro muže
 • 4 lůžka pro ženy

6. Zásady

 1. Zajištění a zvyšování kvality služby – pracovníci mají odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále se průběžně vzdělávají. Pracovníci průběžně aktualizují metodiky práce, pracovní postupy.
 2. Individuální přístup ke klientům – respektujeme a uplatňujeme právo klienta podílet se na plánování a průběhu sociální služby, která je mu poskytována.
 3. Podpora samostatnosti klienta – poskytujeme podporu a pomoc klientovi k využití jeho vlastních schopností a dovedností, pracovník nevykonává za klienta činnosti, které je schopen zvládnout sám, naopak využívá a rozvíjí osobní schopnosti klienta.
 4. Spolupráce s dalšími institucemi – spolupracujeme s dalšími sociálními i veřejnými službami.
 5. Flexibilita (pružnost) – bezodkladně reagujeme na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociální služby.
Budova azylového domu pro muže a ženy, noclehárny
Noclehárna ženy