1. Poslání

Posláním azylového domu pro muže a ženy je poskytnout podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem podporovat klienty, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti.

2. Cíle

 • podporovat klienty při hledání bydlení,
 • poskytovat sociální službu na nezbytně nutnou dobu,
 • poskytovat pomoc klientům při řešení nepříznivé sociální situace (sociální dávky, vyřízení dokladů, splácení dluhů, zaměstnání, bydlení),
 • podporovat rozvoj schopností a dovedností klientů,
 • vést klienta k samostatnosti při řešení svých záležitostí,
 • přizpůsobit plánování sociální služby individuálním potřebám klientů v rámci možností poskytování sociální služby.

3. Cílová skupina

 • osoby bez přístřeší,
 • osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení s trvalým pobytem v Uničově a mikroregionu Uničovska,
 • v případě volné kapacity poskytujeme sociální službu na nezbytně nutnou dobu i osobám, které nemají trvalý pobyt v Uničově a mikroregionu Uničovska,
 • osoby od 18 do 80 let.

 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, může Poskytovatel odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo určit osoby, jež spadají do cílové skupiny a není možné jim službu poskytnout:

 • s tělesným postižením – např. na invalidním vozíku (budova není bezbariérová),
 • s kombinovaným postižením,
 • mentálním postižením,
 • s úplným sluchovým postižením,
 • s úplným zrakovým postižením,
 • které nejsou soběstačné v sebeobsluze a potřebují lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči,
 • které nejsou schopny provádět úklid, manipulovat s pomůckami k úklidu apod.,
 • které nespadají do okruhu oprávněných osob podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • které odmítnou spolupracovat při řešení dluhů vůči organizaci.

4. Poskytované služby

Základní poskytované služby – činnosti

 • poskytnutí ubytování pro muže a ženy
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při zajištění stravy (poskytnutí podmínek pro přípravu stravy)

Fakultativní služba:

 • použití pračky
 • použití sušičky
 • zapůjčení ručníku
 • počítač s internetem
 • telefon, kopírování

Služba je poskytována za úhradu

Ceník služeb zde:  AD ceník 2023

Platbu lze uhradit v hotovosti nebo převodem na účet.

Provozní doba: celodenní

5. Kapacita

Kapacita služby:

 • 12 lůžek pro muže,
 • 12 lůžek pro ženy,
 • 2 lůžka byt samostatného bydlení pro osoby s trvalým pobytem v Uničově.

6. Zásady

 • Zajištění a zvyšování kvality služby – pracovníci mají odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále se průběžně vzdělávají. Pracovníci průběžně aktualizují metodiky práce, pracovní postupy.
 • Individuální přístup ke klientům – respektujeme a uplatňujeme právo klienta podílet se na plánování a průběhu sociální služby, která je mu poskytována.
 • Podpora samostatnosti klienta – poskytujeme podporu a pomoc klientovi k využití jeho vlastních schopností a dovedností, pracovník nevykonává za klienta činnosti, které je schopen zvládnout sám, naopak využívá a rozvíjí osobní schopnosti klienta.
 • Spolupráce s dalšími institucemi – spolupracujeme s dalšími sociálními i veřejnými službami.
 • Flexibilita (pružnost) – bezodkladně reagujeme na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociální služby.

7. Doplňující informace

 • služba je poskytována nepřetržitě
 • podmínky pro osobní hygienu, možnost praní – automatická pračka
 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, vybavení společné kuchyně jako běžná domácnost
 • základní sociální poradenství
 • doba pobytu – na dobu 3 měsíců s možností prodloužení, zpravidla na jeden rok
 • ubytování se poskytuje na základě písemné žádosti a potvrzení od lékaře a následně uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • bližší informace a žádost lze získat v kanceláři azylového domu pro muže a ženy Malé Novosady 406, nebo v kanceláři ředitele Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, Uničov
 • provozní doba pro získání žádosti 8:00 do 14:00 hod.
 • vyplněná a potvrzená žádost se může podat v kanceláři azylového domu pro muže a ženy, Malé Novosady 406 nebo v kanceláři ředitele Bratří Čapků 662, provozní doba 8:00 do 14:00 hod.
 • žádost lze také poslat na adresu: Centrum sociálních služeb Uničov, p. o., azylový dům pro muže a ženy, Malé Novosady 406, 783 91 Uničov
Azylový dům pro muže a ženy
Pokoj pro ženy
Sociální zařízení ženy

Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji II.“,
reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000099 je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.