1. Poslání

Posláním domova pro matky s dětmi v tísni v Uničově je poskytnout ubytování, podporu a pomoc matkám (otcům) s dětmi a těhotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem podporovat klienty, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti.

2. Cíle

 • podporovat klienty při hledání bydlení,
 • poskytovat sociální službu na nezbytně nutnou dobu,
 • poskytovat pomoc klientům při řešení nepříznivé sociální situace (sociální dávky, péče o děti, vyřízení dokladů, splácení dluhů, zaměstnání, bydlení),
 • podporovat rozvoj schopností a dovedností klientů (péče o domácnost, vaření, péče o dítě, hospodaření s finančními prostředky),
 • vést klienta k samostatnosti při řešení svých záležitostí,
 • přizpůsobit plánování sociální služby individuálním potřebám klientů v rámci možností poskytování sociální služby.

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou domova pro matky s dětmi v tísni jsou matky, otcové nebo jiné osoby, kterým bylo dítě (děti) svěřeno do své péče soudem s maximálně 3 dětmi nebo těhotné ženy (od 8. měsíce těhotenství) starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nejsou schopni svými silami řešit svou sociální situaci.

 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, může Poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypoví v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dále Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, pokud je osoba:

 • s tělesným postižením,
 • s kombinovaným postižením,
 • mentálním postižením,
 • s úplným sluchovým postižením
 • s úplným zrakovým postižením
 • která není soběstačná v sebeobsluze a potřebují lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči,
 • která není schopna provádět úklid, manipulovat s pomůckami k úklidu apod.,
 • která odmítá spolupracovat při řešení dluhů vůči organizaci,
 • která nespadá do okruhu oprávněných osob podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

4. Poskytované služby

Základní činnosti služby – činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění stravy (poskytnutí podmínek pro přípravu stravy)
 • základní sociální poradenství

Fakultativní služba

 • praní prádla
 • počítač s internetem
 • telefon, kopírování

Služba je poskytována za úhradu

Ceník služeb zde: DMD ceník _2023

Platbu lze uhradit v hotovosti nebo převodem na účet.

Provozní doba je celodenní.

5. Kapacita

Počet lůžek 7:

 • 1. byt – 1 dospělý + 2 děti
 • 2. byt – 1 dospělý + 3 děti

6. Zásady

 • Zajištění a zvyšování kvality služby – pracovníci mají odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dále se průběžně vzdělávají.
 • Individuální přístup ke klientům – respektujeme a uplatňujeme právo klientů podílet se na plánování a průběhu sociální služby, která je mu poskytována.
 • Podpora samostatnosti klienta – poskytujeme podporu a pomoc klientovi k využití jeho vlastních schopností a dovedností, pracovník nevykonává za klienta činnosti, které je schopen zvládnout sám, naopak využívá a rozvíjí osobní schopnosti klienta.
 • Spolupráce s dalšími institucemi – spolupracujeme s dalšími sociálními i veřejnými službami.
 • Flexibilita (pružnost) – bezodkladně reagujeme na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociální služby.

7. Doplňující informace

 • služba je poskytována nepřetržitě
 • podmínky pro osobní hygienu, možnost praní – automatická pračka
 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, vybavení bytu jako běžná domácnost
 • základní sociální poradenství
 • doba pobytu – na dobu 3 měsíců s možností prodloužení, zpravidla na jeden rok
 • ubytování se poskytuje na základě písemné žádosti a potvrzení od lékaře a následně uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • bližší informace a žádost lze získat v kanceláři azylového domu pro muže a ženy Malé Novosady 406, nebo v kanceláři ředitele Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, Uničov
 • provozní doba pro získání žádosti 8:00 do 14:00 hod.
 • vyplněná a potvrzená žádost se může podat v kanceláři azylového domu pro muže a ženy, Malé Novosady 406 nebo v kanceláři ředitele Bratří Čapků 662, provozní doba 8:00 do14:00 hod., nebo zaslat poštou na adresu Centrum sociálních služeb Uničov, p.o., azylový dům pro muže a ženy, Malé Novosady 406, 783 91 Uničov

Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji II.“,
reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000099 je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.